Ważne dokumenty

Wyjeżdżając do Czech każdy Polak musi mieć przy sobie swój dowód tożsamości czyli dowód osobisty albo paszport. To, że nie ma już granic między krajami Unii, które podpisały traktat z Schengen (w tym między Polską a Czechami) nie oznacza, że możemy jechać tam bez takiego dokumentu. Samo „prawko” czy też tym bardziej „szkolna legitka” nie wystarczą!. Przypominamy zatem iż, każde dziecko podróżujące poza granicami Polski musi posiadać własny dokument. W kraju dokument ten wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby (w przypadku paszportu) lub burmistrz gminy (w przypadku dowodu osobistego), a za granicą – konsul RP. Za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, paszport może być wydany z pominięciem właściwości miejscowej. PASZPORT

Od czasu wejścia do obiegu paszportów biometrycznych (2006 rok), skończyła się możliwość wpisywania danych dzieci do paszportów rodziców. Dziecko musi posiadać własny dokument paszportowy jeżeli podróż odbywa się do państwa nie należącego do strefy Schengen. Natomiast granice państw należących do tej strefy dziecko może przekraczać zarówno na podstawie ważnego paszportu jak i dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie paszportu – dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona. Starsze dzieci podpisują się osobiście.
 2. Dwie fotografie.
 3. Dowód uiszczenia opłaty.
 4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody zastępuje je orzeczenie sądu opiekuńczego.

W przypadku posiadania przez rodziców nowych dowodów osobistych w których nie wpisuje się dzieci, należy dostarczyć również: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa. Własnoręczność podpisu rodziców dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku powinna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu wydającego paszport. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych – obecność osoby małoletniej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dla niej paszportu. Nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy – dzieci do 5-go roku życia. Odbioru paszportu dla osoby małoletniej może dokonać rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny. Paszport biometryczny dla dziecka poniżej 5-go roku życia ważny jest tylko 12 miesięcy (wymaga jest obecność dziecka przy składaniu wniosku o wydanie takiego dokumentu). Ważność paszportu: – 10 lat od daty wydania – 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat – 12 miesięcy (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5; na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport pięcioletni. Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Czas oczekiwania na paszport wynosi około 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku; w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi ok. 2 tygodni. Opłaty za paszport: Dzieci które jeszcze nie podjęły obowiązku szkolnego (paszport tymczasowy) – 30 zł. Dzieci do 13-go roku życia – 60 zł. Dzieci powyżej 13 lat – 140 zł. Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. Nr 25, poz. 126). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. Nr 152, poz. 1026). (źrodło: poradopedia.pl)

DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY NIELETNIEJ

Zgodnie z polskimi przepisami małoletni obywatele mają prawo do posiadania dowodu osobistego. Dowód może być wydany również dla osoby nieletniej, której ojciec jest obcokrajowcem, jeśli dziecko posiada obywatelstwo polskie. Wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego dla dziecka składają w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd. Muszą oni w tym celu udać się do urzędu gminy, w której są zameldowani. Jeśli nie mają miejsca zameldowania na pobyt stały, muszą złożyć wniosek o wydanie dowodu w urzędzie właściwym dla miejsca ostatniego pobytu stałego. Jeżeli nigdy nie byli zameldowani na pobyt stały, organem właściwym do wydania dowodu jest urząd gminy w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Niestety dowodu osobistego nie można wyrobić za pośrednictwem Konsulatu RP (źródło: powroty.gov).

WYRABIANIE DOWODU OSOBOM PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

W wypadku dzieci poniżej 13 roku życia podczas składania wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są zobowiązani podpisać przed urzędnikiem zgodę na wydanie dokumentu. Rodzice powinni stawić się z własnymi dowodami osobistymi. W przypadku niemożliwości stawienia się o wydanie dowodu może wnioskować tylko jedno z rodziców, ale za pisemnym pozwoleniem drugiego, poświadczonym za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Jeśli natomiast jedno z rodziców przebywa za granicą, jego zgoda na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka musi być poświadczona przez konsulat lub ambasadę RP, ewentualnie przez notariusza (w wielkiej Brytanii Notary Public). Aby upewnić się, czy taka możliwość istnieje i jakie dokumenty należy przygotować, lepiej uprzednio skontaktować się ze swoim urzędem gminy. Dowód może odebrać już tylko jeden z rodziców. Przy załatwianiu formalności obecność dzieci do lat pięciu nie jest obowiązkowa. Warto jednak przyjść z dzieckiem, np. z uwagi na możliwość odrzucenia przez urzędnika nieprawidłowo wykonanej fotografii.

WYRABIANIE DOWODU OSOBOM POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

Przy składaniu wniosku dla dzieci w wieku 13-18 lat wystarczy już obecność tylko jednego z rodziców. W tym wypadku odebrać dowód może nie tylko osoba dorosła, ale też sam małoletni. Aby otrzymać dowód osobisty dla dziecka, należy złożyć następujące dokumenty: Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, należy przedstawić akt urodzenia umiejscowiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby. Wyrobienie dowodu kosztuje 30 zł. Na dokument czeka się do 30 dni od daty złożenia wniosku. Dowód osobisty dziecka jest ważny 5 lat od daty jego wydania. (żródło: www.polkadot.pl)

TOP

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram

 • instagram by stodolniofficial
  20
  1
 • www.stodolni.cz/ cup , Už i Stodolní má svůj vrátný kelímek. Postupně zavádíme do jednotlivych barů... ideální také jako suvenýr za 50,- kaček

  stodolniofficial: "www.stodolni.cz/ cup , Už i Stodolní má svůj vrátný kelímek. Postupně zavádíme do jednotlivych barů... ideální také jako suvenýr za 50,- kaček"
  17
  1
 • What is it? :-)

  stodolniofficial: "What is it? :-)"
  5
  1
 • Sherlock New Beer Gear

  stodolniofficial: "Sherlock New Beer Gear"
  5
  0

 • instagram by stodolniofficial
  10
  0
 • Pohlednice ze Stodolní z roku 2002.

  stodolniofficial: "Pohlednice ze Stodolní z roku 2002."
  8
  0
 • Blue sky above Stodolni...

  stodolniofficial: "Blue sky above Stodolni... "
  5
  0

 • instagram by stodolniofficial
  13
  0

 • instagram by stodolniofficial
  6
  0

 • instagram by stodolniofficial
  6
  0